วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2556 ภาค ก.

มีดังนี้
ขั้นตอน สมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556
1. เข้าเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2556” หัวข้อย่อยด้านซ้าย
“สมัครสอบ”
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง แล้วคลิก บันทึกข้อมูล
3. จะปรากฏรายละเอียดข้อมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุล วุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบ หน่วยที่
สมัครสอบ ให้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อน
3.1 หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้กดแก้ไข จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัคร เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
3.2 หากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง คลิกยืนยัน
4. ระบบจะให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (ซึ่งแบบฟอร์มการชำระเงินจะมี 2 แผ่น) เพื่อนำไปชำระเงิน
ต่อไป หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ก็ได้ ในขั้นตอนนี้เมื่อสมัคร
เรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และหน่วยที่สมัครสอบได้

ข้อควรระวัง เลขประจำตัวประชาชน หากไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่สามารถเข้าสอบได้ และ
ที่อยู่ต้องกรอกให้ละเอียด เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. จะส่งหนังสือรับรองการสอบผ่าน ภาค ก. ให้ตามที่อยู่ในใบสมัคร

หมายเหตุ หากระบบไม่ขึ้นให้ท่านพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครไม่ได้ ให้ท่าน
ตรวจสอบโดยเข้าไปที่หัวข้อย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” หากสถานะมีเครื่องหมาย √ หัวข้อ
สมัครสอบ แสดงว่าท่านสมัครสอบแล้ว ให้ท่านคลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน จะปรากฏแบบฟอร์มการชำระเงินให้พิมพ์เพื่อนำไปชำระเงินต่อไป หากสถานะมีเครื่องหมาย × หัวข้อสมัครสอบ ให้ท่านคลิกที่ ใบสมัคร จะปรากฏ
ใบสมัครให้กรอกข้อมูล เพื่อสมัครสอบใหม่

ขั้นตอน ชำระเงินและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 พฤษภาคม 2556
ให้ผู้สมัครสอบ กรอกรหัสศูนย์สอบและชื่อศูนย์สอบ ที่ต้องการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ในแบบฟอร์มการชำระ
เงิน แล้วนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในวัน 31 พฤษภาคม 2556 เมื่อชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินที่ทางธนาคารให้มา ดังนี้
- เพื่อชำระ : 9267 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ชื่อลูกค้า : ตรงกับชื่อผู้สมัครสอบ
- เลขที่ใบเสร็จ / เลขที่อ้างอิง 1 : ตรงกับ Ref No1.
- เลขที่อ้างอิง 2 / 3 : ตรงกับหมายเลขประจำตัวประชาชน / ตรงกับศูนย์สอบที่เลือก

หากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งให้ธนาคารแก้ไขทันที (หากแก้ไขภายหลัง อาจจะไม่ได้ศูนย์สอบตามที่ต้องการ กรณีที่
ธนาคารดำเนินการถูกต้องแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้) ในขั้นตอนนี้เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขศูนย์สอบได้
กรณีที่ศูนย์สอบที่ต้องการจะเลือกที่นั่งสอบเต็ม ให้ผู้สมัครสอบเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่
ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอน ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2556
หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว 2 วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังนี้
1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ประจำปี2556” หัวข้อย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการ
สมัครสอบ”
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ และมีเครื่องหมาย หน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการ
แล้ว หรือมีเครื่องหมาย × หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อมีเครื่องหมาย
ทุกหัวข้อ

ขั้นตอน พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2556 เป็นต้น
1. ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ “สมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2556”หัวข่อย่อยซ้ายมือ “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกค้นหา
3. จะปรากฏ ชื่อ นามสกุล หน่วยที่สมัครสอบ ศูนย์สอบ คลิกปุ่ม “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”
4. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน หมายเหตุ ในบัตรประจำตัวสอบ ให้ครบถ้วน
5. หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องหรือไม่
หรือให้คลิกที่หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” อีกครั้ง

หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ หัวข้อ
ย่อยซ้ายมือ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏข้อมูลการสมัครสอบ 3 ข้อ คือ
- สมัครสอบ
- ชำระเงินค่าสมัคร
- พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
หากปรากฏเครื่องหมาย √ ทั้ง 3 หัวข้อ แสดงว่าท่านได้สมัครสอบครบทุกขั้นตอนแล้ว
หากหัวข้อใดยังมีเครื่องหมาย × ให้ดำเนินการดังนี้
หัวข้อสมัครสอบให้คลิก <<คลิกที่นี่>> เพื่อสมัครสอบใหม่
หัวข้อชำระเงิน ให้คลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มนำไปชำระเงินต่อไป
หัวข้อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ให้คลิก <<คลิกที่นี่>> เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น